The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Ervaringen

Rechtspersonenrecht

Deze praktijkgerichte cursus bestond uit een algemeen deel en een deel specifiek gericht op OCW. De voorkomende rechtspersonen binnen de onderwijs- en cultuursector, stichtingen en verenigingen zijn besproken. Hierbij ging het onder andere om de organisatie, doelstelling en op wijzigingen van de organisatie zoals statutenwijziging, omzetting, fusie en ontbinding. Vervolgens is de link gelegd met het onderwijsrecht en de verplichtingen voor rechtspersonen en extra bepalingen die dit met zich meebrengt.

Reacties van deelnemers

  • ‘De belangrijkste opbrengst was dat ik inhoudelijk wijzer ben geworden over het onderwerp. Voor mij had het zo nog twee dagdelen langer mogen duren.’
  • ‘De sprekers waren inhoudelijk zo goed op de hoogte en konden goed inspelen op de vragen. Het sloot ook goed aan bij onze praktijk.’
  • ‘Kort en bondig. Zeer informatief.’

Ministerie van OCW (2013, 2012)

Een soortgelijke cursus is ook ontwikkeld voor o.a.:

Ministerie van SZW (2011, 2010)
Ministerie van EL&I (2011)